Slide 3 Slide 1

บริษัท เคดับบลิว โซลูชั่น จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นมาใน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดย คุณกัลยาณี พันธุ์ภักดีดิสกุล เป็นกรรมการผู้จัดการ ด้วยประสบการณ์และความมุ่งมั่นในการทำงานจากประสบการณ์ทำงานในด้านการติดตั้ง , ปรับปรุงและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ดั่งจะเห็นได้จากการที่ได้เคยเป็นผู้ดำเนินการจัดทำโครงการต่างๆ ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถเป็นเครื่องพิสูจน์ในผลงานได้

ปรัชญาในการทำงานคือ “สร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน บริการลูกค้าด้วยใจ” โดยพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ได้ยึดถือปรัชญานี้เป็นแนวทางในการทำงาน

 

 
    หน่วยบัญชาการ     รักษาดินแดน
 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
กรมการพัฒนาชุมชน
 
กรมการแพทย์
 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 
สำนักเลขาคณะรัฐมนตรี
 
กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
 
   สำนักเลขาธิการสภา   ผู้แทนราษฎร
 
สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 
กรมการข้าว
 
 
 

ทันสมัย (High Tech)

ปัจจุบันเทคโนโลยีของ Internet ได้มีการพัฒนาไปอย่างมากทางบริษัทฯ มีทีมงาน Programmer ที่มีความชำนาญจึงได้ใช้ Web Technology ที่ทันสมัยที่สุดในการพัฒนาระบบให้ทันสมัยสอดคล้องกับผู้ใช้งานที่ต้องการความรวดเร็วและความทันสมัย ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถ update ได้เองตลอดเวลาเรียกว่าเป็น DYNAMIC WEB ที่ทันสมัยอย่างแท้จริง

ออกแบบเพื่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในอนาคต

ข้อมูลต่างๆ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตทางบริษัทฯ จึงได้ออกแบบให้ผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนแปลงเองได้โดยง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน โดยผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการเว็บไซต์ผ่าน Web Application ในการที่จะเพิ่มเติม แก้ไขข้อมูลได้อย่างอิสระตามต้องการ

 ใช้ง่าย (Easy to Use)

การออกแบบจะคำนึงถึงผู้ใช้มากที่สุดโดยออกแบบให้ใช้ง่าย โครงสร้างของเว็บไม่ซับซ้อน ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว มีการใช้งานย้อนกลับได้ทุกหน้า นำงานแอนิเมชั่นมาใช้ในหัวข้อที่จำเป็นต้องมีภาพประกอบ เช่น หัวข้อหลักๆ สำหรับส่วนของระบบจัดการเว็บไซต์ จะคำนึงถึงความรวดเร็วของการแสดงข้อมูลของผู้ดูแลระบบเป็นหลัก

ดึงดูดความสนใจ (Attractive)

งานที่ทางบริษัทฯ ออกแบบสร้างสรรค์จะมี Graphic Designer ที่มีประสบการณ์สูงและความชำนาญในการออกแบบภาพ Graphic ให้มีสีสัน เป็นที่น่าสนใจและตรงกลุ่มเป้าหมาย สามารถสื่อความหมายด้วยภาพเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจเนื้อหาที่นำเสนอได้ชัดเจน นอกจากนี้ทีมออกแบบจะใช้ภาพแอนิเมชั่น มาประกอบการนำเสนอข้อมูลในหัวข้อที่เหมาะสมซึ่งความเข้าใจเข้าถึงความต้องการของลูกค้าทั้งหมดนี้เกิดจากประสบการณ์ในการทำงานของทีมงาน