พ.ศ. 2558     บำรุงรักษาระบบการเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


พ.ศ. 2558     บำรุงรักษาระบบบริหารงานทั่วไป  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


พ.ศ. 2558     โครงการจัดจ้างบริษัทเอกชนบริหารงานด้านเคาน์เตอร์ของศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ


พ.ศ. 2558     โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายและระบบสำรองข้อมูล  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


พ.ศ. 2558     โครงการพัฒนาระบบ e-Learning สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์  กรมการแพทย์


พ.ศ. 2558     โครงการพัฒนาและออกแบบระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) กรมการพัฒนาชุมชน

 
พ.ศ. 2557     บำรุงรักษาระบบการเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


พ.ศ. 2557     บำรุงรักษาระบบบริหารงานทั่วไป  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


พ.ศ. 2557     บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)


พ.ศ. 2557     บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดรประวัติศาสตร์แห่งสมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฯ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 พ.ศ. 2556     โครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน


พ.ศ. 2556     บำรุงรักษาระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


พ.ศ. 2556     ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารบรรณออนไลน์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้มาตรฐาน TH e-Gif  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


พ.ศ. 2556     บำรุงรักษาระบบบริหารงานทั่วไป  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


พ.ศ. 2556     สอบราคาจ้างจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ ระยะที่ 1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


พ.ศ. 2556     พัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา สผ. (ปคร.สผ.)  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


พ.ศ. 2556    ทำ Website กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 พ.ศ. 2555     โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนภารกิจ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


พ.ศ. 2555     โครงการบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดอุบลราชธานี   กรมการข้าว


พ.ศ. 2555     บำรุงรักษาระบบการเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชน  สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


พ.ศ. 2555     บำรุงรักษาระบบบริหารงานทั่วไป  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 พ.ศ. 2554     โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ


พ.ศ. 2554     โครงการพัฒนาระบบและออกแบบเว็บไซต์สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ


พ.ศ. 2554     โครงการบำรุงรักษาฐานข้อมูลฐานความรู้การป้องกันมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ